REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RRmoto.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Warunkiem korzystania z Usług i Sklepu jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Korzystanie z Usług i Sklepu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
  1)    Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  2)    Sprzedawca: RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490, Regon: 524048567, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001010363 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  3)    Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do tych podmiotów. Klient będzie również Użytkownikiem w przypadku rejestracji Konta.
  4)    Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5)    Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  6)    Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług w Serwisie. Użytkownik może być Klientem, ale nie musi.
  7)    Usługi - Usługi Elektroniczne oraz Usługi Cyfrowe;
  8)    Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika;
  9)    Usługa Cyfrowa - usługa pozwalająca Użytkownikowi lub Klientowi w ramach Towaru z elementami cyfrowymi na i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Usługa Cyfrowa świadczona na rzecz Użytkowników w Sklepie jest  rodzajem Usług Elektronicznych;
  10)  Sklep: Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rrmoto.pl, w ramach którego Klient zawiera lub może zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość i/lub umowę o świadczenie usług cyfrowych i/lub umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych;
  11)  Konto –  część Sklepu dostępna po wcześniejszej rejestracji, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w której gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  12)  Towar/y– rzeczy ruchome sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, które mogą stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; Postanowienia dotyczące Towarów stosuje się również wobec Towarów z elementami cyfrowymi;
  13)  Towar/y z elementami cyfrowymi – rodzaj Towaru zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie; do Towarów z elementami cyfrowymi mają zastosowanie postanowienia dotyczące Towarów z zastrzeżeniem odrębności wskazanych w Regulaminie;
  14)  Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość, bez jednoczesnej obecności Stron, dotycząca sprzedaży Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  15)  Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych określonych czynności w Sklepie;
  16)  Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej; oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  17)  Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.
  18)  Treści Cyfrowe – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej, dostarczane Użytkownikowi przez Sprzedawcę w ramach Newslettera, na żądanie Użytkownika.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
  a.     numeru telefonu: 504-504-559;
  b.     poczty elektronicznej kontakt@RRmoto.pl;
  c.     listownie na adres: Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń.
 2. Sprzedawca umożliwia kontakt, również za pomocą chatbota w Serwisie, o którym mowa w rozdziale 4 § 4. W przypadku Użytkowników zalogowanych do swojego konta w serwisie Facebook, Użytkownik będzie miał dostęp w ramach Chatbota w Serwisie do historii korespondencji.
 3. Punkt kontaktowy
  a. Sprzedawca, zgodnie z Rozporządzeniem 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną ze Sprzedawcą na potrzeby ww. rozporządzenia – zgloszenie-dsa@RRmoto.pl
  b. Punkt kontaktowy jest właściwy do komunikacji z użytkownikami, organami państw członkowskich należących do Unii Europejskiej, Komisją Europejską oraz Europejską Radą Usług Cyfrowych.
  c. Komunikacja z punktem kontaktowym odbywa się w języku polskim.
 4. Sprzedawca w ramach strony internetowej rrmoto.pl („Serwis”) oferuje następujące rodzaje Usług:
  a.     Sklep Internetowy,
  b.     Newsletter e-mail,
  c. Powiadomienie SMS,
  d.     Opiniowanie (komentowanie) Towarów,
  e. Uzyskanie rekomendowanego rozmiaru Towarów,
  f.     Konto.
 5. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 6. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia umożliwiającego przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej) oraz dostępu do Internetu. W celu złożenia Zamówienia i nabycia Towaru, korzystania z Usługi Konta lub Newslettera, niezbędne jest ponadto posiadanie przez Klienta  aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej, do którego Klient ma dostęp. Przeglądanie Towarów w Sklepie jest możliwe bez konieczności zakładania Konta. W celu skorzystania z Powiadomień SMS niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu.
 7. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub kierowanych do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia;
 8. Klienci są zobowiązani do korzystania ze Sklepu i Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie praw, w tym praw autorskich Sprzedawcy i osób trzecich.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje za pośrednictwem Sklepu na odległość za pomocą sieci Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług w sposób określony w Regulaminie.
 10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Usługi są świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
 11. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszystkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania ze Sklepu, na podstawie umowy zawartej przez Klienta z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

W związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu i/lub Usług , a także z  zawarciem Umowy Sprzedaży, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1. Konto

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań:
  a.     Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i złożyć oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  b.     Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
  c.     Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Weryfikacja Konta jest warunkiem niezbędnym do rejestracji. W przypadku braku weryfikacji, Konto nie zostanie zarejestrowane.
 2. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 3. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta rejestracji Konta, zgodnie z ust. 1 lit. c (moment dostarczenia Usługi).
 5. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie (rozwiązać umowę o świadczenie Usługi), poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@RRmoto.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń lub ul. Sójki 37, 02-801 Warszawa lub ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz.
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej, która jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Zmiana ta nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, wraz z informacją o terminie dokonania tej zmiany, jeżeli zmiana istotnie lub negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do usługi cyfrowej. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowę o dostarczenie usługi cyfrowej bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie.

§ 2. Newsletter e-mail

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji zgodnie z Regulaminem, obejmujących Treści Cyfrowe oraz informacje handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę Towarów oraz organizowanych promocji, w zamian za dostarczenie przez Użytkowników ich danych osobowych.
 2. Korzystanie z Newslettera nie wymaga rejestracji Konta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej w dedykowanym formularzu zapisu do Newslettera oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zapis do Newslettera jest możliwy również w trakcie procesu zakupowego (zapis nie jest obowiązkowy).
 3. Poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się” Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu Treści Cyfrowych oraz na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania newslettera obejmującego informacje handlowe dotyczące Sprzedawcy, zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newslettera. Kliknięcie linku potwierdzającego subskrypcję, jest niezbędne do wpisania Użytkownika do Newslettera.
 5. Newsletter nie musi i nie jest dostarczany Użytkownikom regularnie. O czasie dostarczenia Użytkownikom Newslettera decyduje Sprzedawca. Treści cyfrowe w ramach Newslettera są dostarczane Użytkownikom w sposób ciągły, przez cały czas trwania umowy.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera, w tym rozwiązać umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych w ramach Newslettera, poprzez:
  a. przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@RRmoto.pl
  b. pisemnie na adres Sprzedawcy: Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń , lub ul. Sójki 37, 02-801 Warszawa lub ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz,
  c. poprzez kliknięcie opcji „Wypisz mnie” lub tożsamej dostępnej w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę w ramach Newslettera,
  d. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://rrmoto.pl/newsletter.php;
 8. Użytkownik może, ale nie musi, podać powód rezygnacji (rozwiązania umowy).
 9. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Zmiana ta nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, wraz z informacją o terminie dokonania tej zmiany, jeżeli zmiana istotnie lub negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowę o dostarczenie treści cyfrowej bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie.

§ 3. Powiadomienia SMS

 1. Sprzedawca umożliwia w Sklepie otrzymywanie dwóch rodzajów powiadomień SMS:
  a. informacje tekstowe o charakterze handlowym (w tym marketingowym) dotyczących promocji lub innego rodzaju okazji zakupowych w Sklepie,
  b. informacje tekstowe z powiadomieniem o dostępności w Sklepie danego Towaru, którym zainteresowanie wyraził albo o dostępności danego rozmiaru lub typu Towaru.
 2. Powiadomienia SMS są przesyłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem operatora sieci telefonii mobilnej na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w formularzu zapisu do usługi.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Powiadomienie SMS następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu, a następnie potwierdzenie zapisu poprzez wpisanie dedykowanego kodu otrzymanego w wiadomości SMS, która należy wprowadzić w formularzu.
 4. Użytkownik zapisując się do usługi Powiadomienie SMS wyraża zgodę na wysyłanie mu na jego urządzenie końcowe informacji dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania zamówionej informacji handlowej pochodzącej od Sprzedawcy, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Umowa na świadczenie usługi Powiadomień SMS następuje z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich czynności wskazanych w pkt 3 powyżej.
 6. Usługa Powiadomienia SMS jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, od chwili zapisania się do usługi.
 7. O częstotliwości wysyłania Powiadomień SMS decyduje Sprzedawca. Sprzedawca może zaprzestać wysyłania Powiadomień SMS w wybranym przez siebie czasie.
 8. Użytkownik może zrezygnować z usługi Powiadomienia SMS (rozwiązać umowę o świadczenie) w każdym czasie, poprzez:
  a. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://rrmoto.pl/newsletter.php;
  b. przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@RRmoto.pl
  c. pisemnie na adres Sprzedawcy: Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń , lub ul. Sójki 37, 02-801 Warszawa lub ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz.
 9. Użytkownik, który rozwiązał umowę o świadczenie usługi Powiadomienia SMS może ponownie zapisać się na tę usługę w każdym czasie, o ile Sprzedawca nadal świadczy taką usługę.

§ 4. Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu oraz podstronach prezentujących poszczególne Towary indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów, w tym zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opinie pochodziły od Klientów, którzy nabyli Towary lub z nich korzystali. W tym celu Sprzedawca wprowadził zasady weryfikacji opinii, dostępne pod adresem: https://rrmoto.pl/opinie.
 2. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów, a także nie zniekształca opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania Towarów.
 3. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia opinii, jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności gdy opinia:
   a.     zawiera treści sprzeczne z prawem, w tym nieprzyzwoite, wulgarne, obrażające innych, nawołujące do przemocy wobec ludzi lub zwierząt, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
   b.     zawiera treści dla dorosłych lub treści jednoznacznie seksualne,
   c.     zawiera treści promujące nielegalne produkty lub usługi,
   d.     zawiera treści związane z terroryzmem,
   e. mogące wprowadzać w błąd co Towarów i usług, w tym co do ich jakości,
   f.     zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, w tym odniesienia do usług lub towarów konkurencyjnych względem tych oferowanych przez Sprzedawcę,
   g.     zawiera odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż Sklep,
   h.     zawiera dane osobowe Klienta lub innych osób, dane adresowe i inne dane kontaktowe,
   i.     narusza prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie czy dobra osobiste,
   j. zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa,
   k.     nie dotyczy w całości lub w części opiniowanego Towaru lub zostały zamieszczone przez osobę, która nie nabyła lub nie korzystała z Towaru czy z usług Sklepu,
   l.      nie zawiera wartości merytorycznej, jest wyłącznie opisem Towaru lub kopią opisu Towaru w Sklepie, zawiera treści uznawane za SPAM,
   m.    jest napisana w innym języku niż język polski, bez zachowania zasad polskiej pisowni lub nie zawiera polskich znaków.
   n. zostały napisane za wynagrodzeniem na zlecenie,
   o. jest niezgodna z zasadami Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 4. Klient zamieszczając opinię oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem i nie narusza ona praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej opinii i ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 5. Zamieszczając opinię Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z opinii, w tym publikowanie, kopiowanie i dystrybucję opinii, poprzez:
  a.     utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b.     rozpowszechnianie opinii, w tym wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na innych stronach internetowych Sprzedawcy, profilach Sprzedawcy w mediach społecznościowych, zamieszczania opinii w materiałach marketingowych Sprzedawcy,
 6. Klient upoważnia Sprzedawcę do wykonywania praw zależnych do opinii i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opinii przez podmioty trzecie, w tym wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w całości lub w części, samodzielnie lub w zestawieniu z innymi opiniami lub materiałami Sprzedawcy, w celach reklamowych i promocyjnych Sprzedawcy. Przykładowy link. Proszę ustalić, pod jakim adresem będą Państwo mogli wkleić w przyszłym tygodniu zasady weryfikacji, które prześlę i zamieścić tutaj do nich link.

§ 5. Uzyskanie rekomendowanego rozmiaru odzieży

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca umożliwia Użytkownikom skorzystanie w funkcjonalności polegającej na możliwości uzyskania rekomendowanego rozmiaru Towaru w Sklepie w celu ułatwienia Użytkownikowi najlepiej dobranego Towaru.
 2. W celu skorzystania z funkcjonalności Użytkownik dobrowolnie podaje swoje wymiary, w zależności od rodzaju Towaru, a następnie klika przycisk „Zapisz”.
 3. Wskazanie rozmiaru odzieży stanowi rekomendację dla Użytkownika w oparciu o podane przez niego dane, przy czym Sprzedawca nie odpowiada za poprawność danych podanych przez Użytkownika, a w konsekwencji prawidłowe dopasowanie Towaru.
 4. Użytkownik może w każdym czasie usunąć wpisane i zapisane dane, poprzez: usunięcie pamięci przeglądarki. Do czasu usunięcia danych Użytkownik będzie widział w Sklepie rekomendację dotyczącą rozmiaru Towaru w Sklepie.

§ 6. Czat

 1. Sprzedawca może nieodpłatnie udostępnić Klientom możliwość skorzystania z narzędzia czat (zwany dalej „Chatbot”).
 2. Chatbot jest zautomatyzowanym narzędziem umożliwiającym Klientom prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące, np. statusu złożonego zamówienia, złożenia zamówienia, sposobów i kosztów wysyłki zamówienia, dostępności wybranego rozmiaru lub produktu/malowania itp.
 3. Korzystanie z Chatbota rozpoczyna się z chwilą uruchomienia przez Klienta okna Chatbota, przez cały czas korzystania z Chatbota, do czasu jego zamknięcia.
 4. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z Chatbot. Rozpoczęcie korzystania z Chatbot oznacza akceptację regulaminu.
 5. W ramach Chatbot może dochodzić do zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów, zgodnie z postanowieniami polityki prywatności.

§ 7. Odpowiedzialność za Usługi i Treści Cyfrowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie.
 2. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż nie jest wykluczona możliwość czasowego zawieszenia dostępności do Usług i Sklepu w uzasadnionych przypadkach, takich jak: konserwacja, ulepszenie, zmiany technologiczne czy rozbudowa Sklepu lub jego elementów.
 3. Sprzedawca w najszerszym możliwym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług ani dostępu do Sklepu lub Treści Cyfrowych lub niemożności ich świadczenia/dostarczenia, spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta, Użytkownika lub osób trzecich, awarią infrastruktury niezbędnej do świadczenia tych usług lub przerwą techniczną.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów i Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci i Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta i Użytkownika spowodowana niezachowaniem ww. środków bezpieczeństwa przez Klienta lub Użytkownika.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej (w ramach Newslettera) lub Usługi Cyfrowej (dostępu do Konta), Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub
 7. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 8. Ciężar dowodu dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary i Towary z elementami cyfrowymi

 1. Wszystkie Towary, w tym Towary z elementami cyfrowymi, oferowane w Sklepie są nowe. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu, na podstronie dedykowanej danemu Towarowi.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe przez producenta. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na Towary.
 4. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania zapasów. W przypadku braku dostępności Towarów, Sprzedawca zamieszcza stosowną informację w Sklepie przy opisie danego Towaru.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania niektórych Towarów z elementami cyfrowymi, jak nawigacje czy interkomy, może być niezbędne instalowanie aktualizacji oprogramowania czy korzystanie z dodatkowych aplikacji, które są wydawane i dostarczane przez producentów danego Towaru z elementami cyfrowymi. Informacja o aktualizacjach lub dodatkowych aplikacjach niezbędnych do korzystania z Towaru z elementami cyfrowymi znajduje się w opisie danego Towaru, który może zawierać przekierowania do zasad określonych przez producentów. Sprzedawca nie wydaje i nie dostarcza żadnych aktualizacji.
 6. Do Towarów z elementami cyfrowymi stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Towarów.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza dostępnego w Sklepie. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty Sprzedawcy i zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu następujące dane: imię i nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, adres e-mail, opcjonalnie: inny adres do wysyłki. W przypadku firmy Klient jest ponadto zobowiązany do podania nazwy firmy i numeru NIP.
 5. Po wpisaniu danych w Formularzu, Klient za pomocą przycisku „Przejdź dalej” lub tożsamego, dokonuje wyboru sposobu zapłaty za Towar/y oraz sposób dostawy, w tym wskazanie punktu odbioru, jeżeli dostawa jest do punktu.
 6. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zweryfikowania wszystkich podanych przez siebie danych, a także wybranej formy płatności, dostawy i rodzaj i ilość wybranych Towarów. Po złożeniu zamówienia jest możliwość zmiany zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym na adres e-mail kontakt@rrmoto.pl, wyłącznie do czasu przygotowania Towaru do wysyłki.
 7. Złożenie zamówienia jest możliwe pod warunkiem:
  a.     akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności,
  b.     potwierdzenia zapoznania się z prawem do odstąpienia.
 8. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem e-mail lub sms.
 9. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 11. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

§ 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Umowy sprzedaży w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta obejmującej cenę Towaru oraz koszty wybranej formy dostawy.

§ 4. Cena Towarów

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 5 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. W Sklepie mogą być prezentowane następujące ceny Towarów:

  a. cena jednostkowa Towaru z uwzględnieniem podatku od towarów i usług („Cena Regularna”);
  b. informacja o obniżeniu Ceny Regularnej Towaru, jeżeli występuje („Cena Promocyjna”);
  c. w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Regularnej – informacje o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Regularnej („Najniższa Cena z 30 Dni”).

 3. Jeżeli obniżenie ceny następuje na skutek wykorzystania przez Klienta tzw. indywidualnego lub spersonalizowanego kodu zniżkowego, za Najniższą Cenę z 30 Dni uważa się podaną na stronie informację o Cenie Regularnej.
 4. W przypadku, w którym Towar jest oferowany do sprzedaży przez okres krótszy niż 30 dni, informacja o Najniższej Cenie z 30 Dni stanowi najniższą cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do dnia obniżenia Ceny Regularnej.
 5. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia, a także są dostępne w Sklepie w zakładce „Wysyłka”.

§ 5. Płatności

 1. Klient może wybrać formę płatności:
  1. przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu, który otrzyma w wiadomości potwierdzającej zamówienie. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz numer zamówienia. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnych w zakładce „Sposoby płatności i prowizje”, w tym płatność kartą - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności elektronicznej. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.
  3. zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
  4. zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. Opcja zapłaty przy odbiorze nie jest dostępna w przypadku wysłania towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Płatność odroczona lub raty – możliwości płatności odroczonej i ratalnej dostępne są w zakładce „Sposoby płatności i prowizje”. Klient uiszcza należność zgodnie z warunkami wybranej opcji odroczonej lub ratalnej.
 2. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi w formie papierowej, najpóźniej z chwilą otrzymania Towaru, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. W przypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie automatycznie ulega anulowaniu.
 4. Do czasu skutecznego uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, Towar pozostaje własnością Sprzedającego.
 5. Klient dokonując płatności za pośrednictwem wybranego systemu płatności elektronicznej lub płatności odroczonej lub ratalnej, akceptuje regulamin świadczenia usług przez danego operatora płatności.
 6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest IAI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.IDOSELL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Szczecinie, adres: Aleja Piastów 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000751279, NIP: 5252767146, o kapitale zakładowym w wysokości 820 000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP30/2019. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 7. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru instytucji płatniczych pod numerem IP 1/2012. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 6. Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku wybrania opcji „za pobraniem” – od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora InPost Paczkomaty Sp. z o.o. i usługi "Paczkomaty 24/7" według wyboru Klienta. Dostawcy usług deklarują, iż paczka wysyłana za pośrednictwem operatora InPost Paczkomaty Sp. z o.o. powinna zostać dostarczana w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 4. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń lub ul. Sójki 37, 02-801 Warszawa lub ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz, w czasie ustalonym ze Sprzedawcą.
 5. Towar przygotowany do odbioru osobistego, Klient może odebrać w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku odbioru towaru w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, poprzez anulowanie zamówienia.
 6. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Sprzedawca wskazuje, że:
  1)    z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2)    przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
       a.    szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
       b.    zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
       c.    ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
       d.    szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 7. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 2. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 3. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. RĘKOJMIA I REKLAMACJA KONSUMENCKA

§ 1. Rękojmia

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami niebędącymi Konsumentami czy Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.

§ 2. Reklamacja konsumencka – Umowa Sprzedaży

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży, zgodnie z rozdziałem 5a ustawy o prawach konsumenta (art. 43a-43f), przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z rozdziałem 7 Regulaminu.
 2. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a.     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b.     przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodne z Umową Sprzedaży, musi:
  a.     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru  tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b.     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju, których Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
        i.       nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
        ii.      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
        iii.     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;
  c.     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d.     być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a.     zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b.     niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta  lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę  lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 7. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 8. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta Towar na swój koszt.
 13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 14. Konsument i Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 15. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a.     Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 9;
  b.     Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 10-12;
  c.     brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
  d.     brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9-13;
  e.     z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową  Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.
 18. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 20. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę  obowiązków wynikających z ust. 8 – 20.

§ 3. Reklamacja konsumencka – Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta lub Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta za zgodność Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych – zgodnie z rozdziałem 5b ustawy o prawach konsumenta (art. 43h -43o). W przypadku braku zgodności z umową Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z rozdziałem 7 Regulaminu.
 2. Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich
  a.     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  b.     przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa, aby zostały uznane za zgodne z umową, muszą:
  a.     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b.     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowych lub usługi cyfrowej tego rodzaju, których Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
         i.       nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
         ii.      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
         iii.     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;
  c.     być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d.     być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią , które zostały udostępnione Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usług Cyfrowej z umową, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 5. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w sposób ciągły, Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, o którym mowa w ust. 6  powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 9. Domniemania określone w ust. 6 i 8 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a.      środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  b.     Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 10. Jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 11. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 13. Jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  a.     Doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 11
  b.     Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 12;
  c.     brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z umową;
  d.     brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 10-12;
  e.     z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.
 14. W przypadku Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca informuje Konsumenta i Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta o aktualizacjach, jeżeli występują i kto je dostarcza, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta przez czas:
  a.     dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  b.     zasadnie oczekiwany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 15. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę lub przez producenta zgodnie z ust. 14, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umowy wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli Sprzedawca:
  a.     poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, które Sprzedawca dostarcza;
  b.     niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualizacje dostarczone przez producentów, w tym za ich błędy, nieaktualność czy błędy zawarte w instrukcji instalacji dostarczonej przez producenta. Jeżeli przykładowo do nawigacji są wydawane aktualizacje, to w opisie takich produktów należy wskazywać czy są wydawane aktualizacje, przez kogo, w jaki sposób i przez jaki czas. Jeżeli aktualizacje są wydawane przez producenta to wystarczy wskazanie, że aktualizacje są wydawane i dostarczane przez producenta na zasadach określonych przez producenta z odesłaniem do warunków aktualizacji, jeżeli jest to możliwe. Należy zamieścić również informacje, że dokonywanie aktualizacji zgodnie z zaleceniami producenta jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Brak instalacji aktualizacji może spowodować nieprawidłowości w działaniu urządzenia. Nie otrzymałam od Państwa niestety informacji w zakresie aktualizacji.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy
  i) Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży zgodnie z rozdziałem 6 § 2 powyżej,
  ii)  Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z umową zgodnie z rozdziałem § 3 powyżej,
  iii) reklamację dotyczącą świadczenia Usług.
 2. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: RRmoto Sp z o.o., ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, lub RRmoto Sp z o.o., ul. Sójki 37, 02-801 Warszawa, lub RRmoto Sp z o.o. ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej lub przesłania e-mailem na adres: kontakt@rrmoto.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną (w przypadku Towaru).
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania określone w rozdziale 6 § 2 i 3.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1)    możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  2)    możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę, Klienta lub Użytkownika może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można skierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: RRmoto Sp z o.o., ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń lub RRmoto Sp z o.o., ul. Sójki 37, 02-801 Warszawa, lub RRmoto Sp z o.o. ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej lub przesłania e-mailem na adres: kontakt@rrmoto.pl. Klient lub Użytkownik może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie, ale nie jest to warunkiem uznanie odstąpienia od umowy.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 5. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu pod adresem https://rrmoto.pl/pol-returns-and_replacements.html, stanowiącym integralną część regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści Cyfrowych, Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi / Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dostępu do Treści Cyfrowych lub zablokowanie Konta Użytkownika. Konsument / Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma zaś obowiązek powstrzymania się od korzystania z Treści Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim w przypadku odstąpienia od Umowy.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW. MODEROWANIE I SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ. ROZPATRYWANIE SKARG

Treści Użytkowników
 1. Opinie, o których mowa w rozdziale 4 § 4 Regulaminu, stanowią treści pochodzące od Użytkowników Sklepu („Treści”).
 2. Sprzedawca umożliwiając Użytkownikom zamieszczanie Opinii, umożliwia im przechowywanie Treści przekazanych przez Użytkowników i na ich żądanie. Sprzedawca nie rozpowszechnia Treści i nie jest inicjatorem ich rozpowszechniania.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do moderowania Treści („Moderowanie”), które polega na wykrywaniu, identyfikowaniu i zwalczaniu Treści, które:
  a. stanowią treści nielegalne w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (,,DSA’’), czyli sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z prawem Unii Europejskiej, lub dobrymi obyczajami („Treści Nielegalne”),
  b. są niezgodne z Regulaminem.
 4. W przypadku Treści uznanych przez Sprzedawcę za Treści Nielegalne lub niezgodne z Regulaminem, Sprzedawca jest uprawniony do:
  a. usunięcia Treści Nielegalnej lub niezgodnej z Regulaminu w całości,
  b. uniemożliwienia dostępu do Treści,
  c. zmodyfikowania Treści, poprzez usunięcie jej fragmentu uznanej za Treści Nielegalnej lub niezgodnej z Regulaminem.
 5. W przypadku Użytkowników publikujących Treści Nielegalne lub niezgodne z Regulaminem, Sprzedawca może podjąć decyzje o:
  a. zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia na rzecz Użytkownika Usług dostępnych w Sklepie w całości lub w części,
  b. zawieszeniu lub zamknięcie Konta Użytkownika.

  Zgłaszanie Treści
 6. Dowolna osoba i dowolny podmiot jest uprawniony do zgłoszenia Sprzedawcy treści, które w ich ocenie stanowią Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem („Zgłoszenie”) drogą elektroniczną w następujący sposób:
  a. za pośrednictwem adresu e-mail: zgloszenie-dsa@RRmoto.pl,
  b. za pośrednictwem dedykowanego formularza -formularz dostępny tutaj.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, chyba że Zgłoszenie dotyczy Treści związanych z przestępstwem związanym z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, z wykorzystaniem seksualnym, z pornografią dziecięcą, nagabywaniem dzieci do celów seksualnych lub podżeganiem, pomocnictwem lub usiłowaniem ww. przestępstw;
  b. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem;
  c. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji Treści Nielegalnej lub sprzecznej z Regulaminem, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłoszonych Treści;
  d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 8. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 9. Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych wskazanych w Regulaminie lub zawiera dane nieprawidłowe, Sprzedawca zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie lub poprawienie podanych danych w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania.

  ##### Rozpatrzenie Zgłoszenia

 10. Zgłoszenia są rozpoznawane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, lub gdy wymagało ono uzupełnienia – w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia Zgłoszenia.
 11. Sprzedawca na czas rozpoznawania Zgłoszenia może ograniczyć dostęp do zgłoszonej Treści.
 12. Sprzedawca podejmuje decyzje wobec Treści wskazanych w Zgłoszeniu, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 13. Sprzedawca na potrzeby rozpatrywania Zgłoszeń nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 14. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zgłoszone Treści stanowią Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca podejmuje wybrane przez siebie środki określone w ust. 4 i 5 powyżej.
 15. W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 16. Sprzedawca o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem informuje:
  a. sobę lub podmiot, które dokonały Zgłoszenia, jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe,
  b. Użytkownika, który zamieścił Treść uznaną za Treść Nielegalną lub sprzeczną z Regulaminem, jeżeli Sprzedawca zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe.
 17. Uzasadnienie decyzji musi zawierać:
  a. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści, uniemożliwienie dostępu do Treści przez innych użytkowników, ograniczenie widoczności Treści, zawieszenie lub zakończenie świadczenia na rzecz Użytkownika Usług dostępnych w Sklepie w całości lub w części, zawieszenie lub zamknięcie Konta Użytkownika, czy też Treści nie zostały uznane za Treści Nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem;
  b. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie Zgłoszenia czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy przez Sprzedawcę;
  c. gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  d. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  e. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Treści Nielegalnych, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za Treści Nielegalne;
  f. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej sprzeczności Treści z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za sprzeczne z Regulaminem;
  g. jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących możliwości odwołania się od decyzji.

  ##### Odwołanie od decyzji w sprawie Treści

 18. Osoba lub podmiot zgłaszający oraz Użytkownik, który zamieścił Treść co do której wydano decyzję, może odwołać się od decyzji w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail: zgloszenie-dsa@RRmoto.pl („Odwołanie”).
 19. Odwołanie musi zawierać:
  a. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu odwołującego się;
  b. uzasadnienie wskazujące dlaczego w ocenie odwołującego się decyzja Sprzedawcy jest nieprawidłowa.
 20. Sprzedawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania przekazując decyzję wraz z uzasadnienie.
 21. Sprzedawca informuje o rozstrzygnięciu Odwołania za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres z którego przesłano Odwołanie.
 22. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w pkt. 18 zostanie pozostawione bez rozpoznania.

  ##### Odpowiedzialność Sprzedawcy za Treści

 23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika – w szczególności za Treści Nielegalne czy sprzeczne z Regulaminem. Jednocześnie Sprzedawca podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści Nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

ROZDZIAŁ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawartych, w tym zdjęć, logotypów, layoutów, opisów Towarów, należą do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawcy przysługuje pełnia praw, w tym autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, poszczególnych elementów Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności, znaków towarowych, formularzy, logotypów, baz danych, grafik, opisów czy layoutów.
 3. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie elementów, do których prawa przysługują Sprzedawcy.
 4. Poprzez korzystanie z Usług czy Sklepu, Klient ani Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani nie uzyskuje licencji do elementów Sklepu lub Usług.

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Użytkownikami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana w zakresie świadczonych Usług, zmiany technologiczne czy zmiany biznesowe w zakresie oferowanych Towarów. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich publikacji ich w Sklepie Sprzedawcy w zakładce Regulamin. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania okresu 14-dni, o którym mowa powyżej w sytuacji, gdy zmiana jest związana z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku Usług, Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o zmianach w Regulaminie. Klient korzystający ze Sklepu po aktualizacji Regulaminu, akceptuje jego postanowienia. Klient ma prawa do niezaakceptowania nowej treści Regulaminu, o czym jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę. Takie zawiadomienie jest jednoznaczne z rezygnacją przez Klienta z korzystania z Usług.
 6. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od: 19.04.2024.

Poprzednie wersje Regulaminu:

 1. LINK - wersja obowiązująca do 29.11.2021
 2. LINK – wersja obowiązująca od 30.11.2021 do 31.12.2022
 3. LINK - wersja obowiązująca od 01.01.2023 do 19.04.2024
pixel