Polityka prywatności i informacja o plikach cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM
RRmoto.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym RRmoto.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez RRmoto Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem www.RRmoto.pl;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490, Regon: 524048567, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001010363 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kontakt@rrmoto.pl
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu oraz wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1.Informacje ogólne

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

2. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490, Regon: 524048567, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001010363 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na adres: ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@rrmoto.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, oraz w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
 2. w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
 3. w celu prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem czatu – podstawą prawną przetwarzania zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także realizacja umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 4. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT, rozpatrzenia reklamacji czy zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 7. w celu badania opinii Użytkownika o usługach Administratora – podstawą prawną przetwarzania zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 8. weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści na podstawie odpowiednio: przepisów obowiązującego prawa lub warunków Regulaminu, co stanowi obowiązek ustawowy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 9. w celu marketingu usług własnych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 10. w celu wysyłania newslettera, zawierającego informacje handlowe – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu towarów i usług własnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a dodatkowo również zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej,
 11. w celu wysyłania powiadomień SMS zawierających informacje handlowe – podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu towarów i usług własnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a dodatkowo również zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej,
 12. w celu wysyłania powiadomień SMS zawierających informacje o dostępności produktów lub rozmiarów – podstawą prawną przetwarzania jest umowa o świadczenie usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 13. w celach archiwalnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 14. zarządzanie profilem Administratora w mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 15. w celu publikacji opinii wystawionej przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zawarcie i zrealizowanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu.

W przypadku danych podanych w ramach zgłoszenia treści nielegalnych lub sprzecznych z prawem, podanie danych oznaczonych jako wymagane jest obowiązkiem ustawowym. Brak ich podania uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia treści.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym, takim jak:

 1. podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting Serwisu czy przechowywanie danych na serwerze,
 2. podmioty dostarczające i obsługujące system poczty elektronicznej oraz systemy do wysyłki mailingu oraz powiadomień SMS,
 3. podmioty świadczące usługi księgowe oraz podmioty dostarczające i obsługujące systemy do wystawiania faktur,
 4. podmioty świadczące usługi prawne,
 5. firmy kurierskie i podmioty świadczące usługi pocztowe, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru nabytego w Serwisie,
 6. odpowiednim urzędom w celu realizacji obowiązków prawnych,
 7. bankom i operatorom płatności,
 8. podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora,
 9. dostawcy narzędzia do prowadzenia komunikacji za pośrednictwem czatu,
 10. innym podmiotom współpracującym z Administratorem, jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników, oraz pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiedniego stopnia ochrony, w ramach:
  1. współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 2. Administrator korzysta z usług odbiorców, którzy w ramach międzynarodowego przepływu danych mogą przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj.
  1. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia, zgodnie z polityką prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

   Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.

  2. Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zgodnie z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

   Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:
   https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128
   https://business.safety.google/adscontrollerterms/
   https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

7. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania:
  1. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  2. na podstawie zgody - dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody;
  3. w celu zawarcia i wykonania umowy – przez cały czas trwania umowy oraz rozpoznania ewentualnej reklamacji lub zwrotów;
  4. w celach analitycznych i statystycznych – do czasu zdezaktualizowania się danych lub utraty przez nie przydatności,
  5. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – przez czas wymagany przepisami prawa,
  6. w przypadku komunikacji za pośrednictwem czatbot na stronie – przez okres 36 miesięcy, chyba że komunikacja prowadzi do zawarcia umowy (wtedy zastosowanie ma lit. 3 powyżej),
  7. dane podane w celu zgłoszenia treści w Serwisie jako treści nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem – dane osoby zgłaszającej będą przetwarzane przez czas weryfikacji i moderacji treści oraz obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8. Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych Użytkownika;
  2. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, usuwania;
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przeniesienia danych;
  6. prawo do skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się niezgodnie z prawem.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę w każdym czasie, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@rrmoto.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9. Prawo do sprzeciwu w związku ze szczególną sytuacją Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 2. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Sprzeciw może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@rrmoto.pl

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników podlegają profilowaniu, w celu lepszego spersonalizowania oferty kierowanej do Użytkownika. Profilowanie to nie ma jednak wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w tym na warunki umowy zawartej z Administratorem.
 2. Administrator nie stosuje wobec Użytkowników zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Opinie konsumenckie

W związku z programem Opinii konsumenckich Google dane transakcji mogą zostać przekazane, wyłączenie za wyraźną zgodą Użytkownika, do Google w celu zbadania satysfakcji z zakupu.

12. Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trustbadge firmy Trusted Shops, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii kupujących o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w sklepie.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniany w ramach umowy powierzenia danych przez dostawcę CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj:

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępu są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy luk w zabezpieczeniach. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich – obowiązuje wówczas umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz usługi wystawiania opinii o zakupie w sklepie. Pozostałe informacje, w tym o prawie do sprzeciwu dostępne są w informacjach o zasadach ochrony danych firmy Trusted Shops udostępnionych w linku powyżej oraz w Trustbadge.

§ 3. Profile w serwisach społecznościowych

 1. RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490, Regon: 524048567, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001010363 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych oraz wchodzących w interakcje z Administratorem za ich pośrednictwem, poprzez:
  1. kliknięcie „lubię to” lub „obserwuj”,
  2. wysłanie wiadomości do Administratora,
  3. opublikowanie komentarza, pod jakikolwiek wpisem na profilach.
 3. Dane osobowe użytkowników Administrator przetwarza:
  1. w celu zarządzania profilem w mediach społecznościowych oraz informowania za ich pośrednictwem o ofercie i usługach Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w celu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w danym serwisie, tj. komentarze, wiadomości, chat - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. w celu działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  4. w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
 4. Dane użytkowników mediów społecznościowych przetwarzane przez Administratora obejmują informacje widoczne w profilu publicznym użytkownika.
 5. Administrator nie ma wpływu na długość okresu przetwarzania danych osobowych użytkownika w serwisie Facebook i Instagram. Są one dostępne na zasadach wynikających z regulaminu danego serwisu społecznościowego. Ponadto Każdy użytkownik może samodzielnie usunąć swoje dane.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach profilu w serwisach społecznościowych żadnym odbiorcom.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników profilu w serwisach społecznościowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych (poza EOG).
 8. Użytkownikom przysługują uprawnienia, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9 powyżej.
 9. Jednocześnie Administrator nie ma wpływu na sposób przetwarzania danych przez Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

§ 4. Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub niektórych jego funkcji. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 7. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi ustawieniami plików cookies w każdym czasie za pomocą ustawień swojej przeglądarki.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Użytkowników, że Google może otrzymywać informacje o transakcjach przeprowadzanych w Witrynie (Witrynach) Sprzedawcy
 11. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 12. Administrator, na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, korzysta z następujących plików cookies podmiotów trzecich:
  1. Google Analytics dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu tworzenia i prowadzenia statystyk Serwisu.

   Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu, w celu analizowania działań i zachowań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił do Serwisu. Te pliki cookies pomagają udoskonalić Serwis.

   Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies przez Google za pomocą strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Google.

   Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  2. Google Tag Manager dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu tworzenia i prowadzenia statystyk Serwisu oraz prowadzenia kampanii reklamowych Serwisu.

   Korzystając z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zostaje zapisany plik cookies, który za pomocą identyfikatora nadanego Użytkownikowi oraz listy stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika pozwala wyświetlać Użytkownikowi reklamy oparte na zainteresowaniach Użytkownika.

   Użytkownik może dezaktywować pliki cookies wykorzystywane w ramach usług reklamowych i remarketingowych za pomocą swoich ustawień konta Google: https://adssettings.google.com. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies w ramach remarketingu.

   Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  3. Google Ads dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu realizacji kampanii marketingowych, w tym remarketingu.

   Korzystając z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zostaje zapisany plik cookies, który za pomocą identyfikatora nadanego Użytkownikowi oraz listy stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika pozwala wyświetlać Użytkownikowi reklamy oparte na zainteresowaniach Użytkownika.

   Użytkownik może dezaktywować pliki cookies wykorzystywane w ramach usług reklamowych i remarketingowych za pomocą swoich ustawień konta Google: https://adssettings.google.com. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies w ramach remarketingu.

   Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu będąc zalogowany do serwisu Google oraz uprzednio wyraził zgodę dla Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google Użytkownika do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

   Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

   Google LLC zapewnia, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych i zapewnia ich bezpieczeństwo na poziomie przewidzianym przez przepisy europejskie. Google uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics. Więcej dowiesz się: https://support.google.com/analytics/answer/3407084

  4. PIXEL Facebooka dostarczany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA – w celu realizacji kampanii reklamowych, w tym remarketingu.

   Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka odbywają się automatycznie i są anonimowe. Na ich podstawie Administrator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika. Administrator posiada jedynie informację, o działaniach jakie podjął Użytkownik w ramach Serwisu.

   Niezależnie od tego, Facebook może łączyć informacje zebrane w ramach Pixel Facebooka z innymi informacjami na temat Użytkownika zebranymi w czasie korzystania przez Użytkownika w serwisie Facebook i wykorzystywać je dla swoich własnych celów. Administrator nie ma wpływu na te działania.

   Użytkownik może zarządzać ustawieniami prywatności również z poziomu swojego konta w serwisie Faceboook. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Pixela Facebooka.

   Więcej o działaniach Facebooka znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  5. Criteo dostarczany przez Criteo GmbH – w celu realizacji kampanii reklamowych, w tym remarketingu Serwisu.

   Informacje zbierane w ramach Criteo odbywają się automatycznie i są anonimowe. Na ich podstawie Administrator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika. Administrator posiada jedynie informację, o działaniach jakie podjął Użytkownik w ramach Serwisu.

   Korzystając z Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zostaje zapisany plik cookies, który za pomocą identyfikatora nadanego Użytkownikowi oraz listy stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika pozwala wyświetlać Użytkownikowi reklamy oparte na zainteresowaniach Użytkownika.

   Niezależnie od tego, Criteo może łączyć informacje zebrane w ramach Criteo na innych stronach z innymi informacjami na temat Użytkownika zebranymi w czasie korzystania przez Użytkownika z innych witryn. Administrator nie ma wpływu na te działania.

   Użytkownik może zarządzać ustawieniami prywatności na stronie - https://www.criteo.com/privacy/. Użytkownik może również w ramach ustawień plików cookies w Serwisie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies Criteo.

   Więcej o działaniach Criteo znajdziesz w polityce prywatności Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

  6. Tagi remarketingowe serwisów domodi.pl i alani.pl dostarczane przez Domodi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13 – w celu tworzenia i prowadzenia statystyk konwersji z serwisów.

 13. Lista plików cookies:
 14. Reklamowe pliki cookie

  Criteo


  Criteo


  Criteo

  Meta (Facebook)

  fbsr_: plik cookie
  Zawiera podpisane żądanie dla użytkownika aplikacji Facebook App.

  fbss_: 365 dni, plik cookie
  Sesja współdzielona Facebook.

  fbs_: 30 minut, plik cookie
  Sesja na portalu Facebook.

  Meta Pixel: 999 dni, pixel śledzący
  Meta Pixel to kawałek kodu, który pozwala mierzyć skuteczność reklamy poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników strony i pozwala upewnić się, że reklamy sklepu są wyświetlane właściwym osobom.

  _fbp: 90 dni, plik cookie
  Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

  fr: 90 dni, plik cookie
  Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

  _fbc: 730 dni, plik cookie
  Ostatnia wizyta w sklepie.

  tr: plik cookie
  Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

  sb: 402 dni, plik cookie
  Ten plik cookie pomaga zidentyfikować i zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, w przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do konta na Facebooku bez autoryzacji, na przykład wpisując losowo wybrane hasła. Wykorzystywany jest również do zapisywania informacji, które pozwolą Facebook na odzyskanie konta użytkownika, jeśli zapomni on hasła, lub na dodatkowe uwierzytelnienie, gdy podejrzewa, że ktoś włamał się na jego konto. Zaliczają się do tego np. pliki cookie „sb” oraz „dbln”, dzięki którym możliwe jest bezpieczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika.

  usida: plik cookie
  Zbiera kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dopasowania reklam do użytkowników.

  wd: 9 dni, plik cookie
  Ten plik cookie pomaga w kierowaniu ruchem między serwerami i analizowaniu szybkości wczytywania Produktów firmy Meta u różnych użytkowników. Dzięki plikom cookie Meta może również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika i wie, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu może prawidłowo prezentować swoje witryny i aplikacje. Może na przykład wykorzystywać pliki „dpr” oraz „wd”, między innymi do zapewniania użytkownikowi optymalnych parametrów ekranu urządzenia.

  locale: 9 dni, plik cookie
  Ten plik cookie zawiera lokalizację ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce.

  datr: 7 dni, plik cookie
  Celem pliku cookie datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.

  rrmoto.pl

  RSSID: 180 dni, plik cookie
  Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

  __IAIRSUSER__: 60 minut, plik cookie
  Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

  Google Ads

  _gcl_au : 90 dni, plik cookie
  Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach korzystających z ich usług.

  FPAU: 90 dni, plik cookie
  Plik cookie, w którym gromadzone są informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie poprzez wbudowane elementy w celach analitycznych i raportowania.

  FPGCLAW: 90 dni, plik cookie
  Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

  FPGCLGB: 90 dni, plik cookie
  Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

  _gcl_gb: 90 dni, plik cookie
  Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

  _gac_gb_<>: 90 dni, plik cookie
  Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

  _gcl_aw: 90 dni, plik cookie
  Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

  IDE: 730 dni, plik cookie
  Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam Google w witrynach innych niż Google.

  1P_JAR: 30 dni, plik cookie
  Ten plik cookie służy do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji. Ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacje, takie jak statystyki witryny i śledzenie współczynników konwersji.

  test_cookie: 1 dni, plik cookie
  Służy do badania, czy uprawnienia do ustawiania plików cookies w przeglądarce użytkownika są włączone.

  AEC: 138 dni, plik cookie
  Te pliki cookie zapobiegają działaniu złośliwych stron w imieniu użytkownika bez jego wiedzy.

  APISID: 193 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

  CONSENT: 559 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

  DSID: 10 dni, plik cookie
  Plik cookie 'DSID' służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika w witrynach innych niż Google oraz do zapamiętania, czy użytkownik wyraził zgodę na personalizację reklam.

  OTZ: 23 dni, plik cookie
  Ten plik cookie służy do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch.

  SAPISID: 28 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

  SEARCH_SAMESITE: 176 dni, plik cookie
  Umożliwia serwerom zmniejszenie ryzyka ataków CSRF i wycieku informacji poprzez zapewnienie, że dany plik cookie powinien być wysyłany tylko z żądaniami zainicjowanymi z tej samej zarejestrowanej domeny.

  SIDCC: 393 dni, plik cookie
  Pobiera pewne narzędzia z Google i zapisuje preferencje, na przykład liczbę wyników wyszukiwania na arkusz lub aktywację filtra SafeSearch. Dostosowuje reklamy pojawiające się w wyszukiwarce google.

  SSID: 393 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

  __Secure-*: 730 dni, plik cookie
  Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania bardziej dopasowanych reklam do użytkownika i jego zainteresowań.

  Google Analytics

  __gads: 395 dni, plik cookie
  Aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.


  Analityczne pliki cookie

  Smartsupp


  Czat Smartsupp

  IAI S.A.

  __IAI_AC2: 45 dni, plik cookie
  Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

  Google Ads

  *-*: 14 dni, plik cookie
  Przechowuje informacje o tym, czy został już wyświetlony popup „Google Shopping Opinie konsumenckie” z prośbą o zgodę na przesłanie ankiety na temat zamówienia.

  Google Analytics

  _ga_: 730 dni, plik cookie
  Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

  _ga: 730 dni, plik cookie
  Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

  _gid: 1 dni, plik cookie
  Plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

  _gat: 1 dni, plik cookie
  Używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP.

  _dc_gtm_UA-#: 730 dni, plik cookie
  Używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP.

  FPLC: 1200 minut, plik cookie
  Wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID.

  _gat[_]: 1 minut, plik cookie
  Używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

  _gat_gtag: 1 minut, plik cookie
  Używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji.

  __utma: 730 dni, plik cookie
  Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

  __utmb: 30 minut, plik cookie
  Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

  __utmc: plik cookie
  Nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

  __utmt: 10 minut, plik cookie
  Służy do ograniczenia liczby żądań.

  __utmz: 180 dni, plik cookie
  Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

  __utmv: 730 dni, plik cookie
  Służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

  AMP_TOKEN: 365 dni, plik cookie
  Zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID.

  FPID: 730 dni, plik cookie
  Ten plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google.

  _gaexp: 90 dni, plik cookie
  Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony.

  _opt_awcid: 1 dni, plik cookie
  Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

  _opt_awmid: 1 dni, plik cookie
  Używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID.

  _opt_awgid: 1 dni, plik cookie
  Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

  _opt_awkid: 1 dni, plik cookie
  Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads

  _opt_utmc: 1 dni, plik cookie
  Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

  _opt_expid: 0.2 minut, plik cookie
  Zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

  Google Analytics pixel: 999 dni, pixel śledzący
  Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową.

  __utmli: 60 dni, plik cookie
  Plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

  Google Maps

  SID: 3650 dni, plik cookie
  Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.


  Funkcjonalne pliki cookie (niezbędne)

  rrmoto.pl

  monit_token: 365 dni, plik cookie
  Identyfikuje klienta sklepu.

  shop_monit_token: 30 minut, plik cookie
  Identyfikuje klienta sklepu.

  client: 1 dni, plik cookie
  Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

  affiliate: 90 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

  ordersDocuments: plik cookie
  Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

  __idsui: 1095 dni, plik cookie
  Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

  __idsual: 1095 dni, plik cookie
  Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

  __IAI_SRC: 90 dni, plik cookie
  Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

  login: plik cookie
  Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

  CPA: 28 dni, plik cookie
  Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

  __IAIRSABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
  Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

  basket_id: 365 dni, plik cookie
  Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

  page_counter: 1 dni, plik cookie
  Licznik odwiedzonych stron.

  LANGID: 180 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

  REGID: 180 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

  CURRID: 180 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

  __IAIABT__: 30 dni, plik cookie
  Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

  __IAIABTSHOP__: 30 dni, plik cookie
  Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

  __IAIABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
  Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

  toplayerwidgetcounter[]: plik cookie
  Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

  samedayZipcode: 90 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

  applePayAvailability: 30 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

  paypalMerchant: 1 dni, plik cookie
  Identyfikator konta PayPal.

  toplayerNextShowTime_: plik cookie
  Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 

  rabateCode_clicked: 1 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

  freeeshipping_clicked: 1 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

  redirection: plik cookie
  Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

  filterHidden: 365 dni, plik cookie
  Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

  toplayerwidgetcounterclosedX_: plik cookie
  Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

  cpa_currency: 60 minut, plik cookie
  Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

  basket_products_count: plik cookie
  Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

  wishes_products_count: plik cookie
  Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

  remembered_mfa: 365 dni, plik cookie
  Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

  IAI S.A.

  iai_accounts_toplayer: 30 dni, plik cookie
  Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).

  IdoSell

  platform_id: plik cookie
  Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

  paypalAvailability_: 1 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

  ck_cook: 3 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

  IdoAccounts

  accounts_terms: 365 dni, plik cookie
  Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

  express_checkout_login: 365 dni, plik cookie
  CookieNameExpressCheckoutLogin

  Google

  NID: 180 dni, plik cookie
  Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

  Google reCAPTCHA

  _GRECAPTCHA: 1095 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

  PayPal

  ts: plik cookie
  Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

  ts_c: 1095 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

  x-pp-s: plik cookie
  Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

  enforce_policy: 365 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

  tsrce: 3 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

  l7_az: 60 minut, plik cookie
  Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

  LANG: 1 dni, plik cookie
  Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

  nsid: plik cookie
  Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.


§ 4. Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 19.04.2024r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

Poprzednie wersje polityki prywatności:

 1. LINK - wersja obowiązująca do 19.04.2024r.
 2. LINK - wersja obowiązująca do 29.11.2021r.
pixel