Regulamin konkursu „Kupuj i wygrywaj”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu „Kupuj i wygrywaj” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490 (zwany dalej „Organizatorem”)
 • Fundatorem nagród jest RRmoto Sp. z o.o. oraz Green Mountain Hotel & Apartments.
 • Konkurs prowadzony jest w sklepach RRmoto.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 25 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 dokonają zakupów w jednym ze sklepów RRmoto na kwotę 500 złotych oraz dokonają zgłoszenia poprzez wypełnienie stosownego formularza. Potwierdzeniem faktu dokonania zakupów, na warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie będzie paragon fiskalny wydany przez którykolwiek ze sklepów na wyżej wymienioną kwotę.
 • Do udziału w konkursie uprawniają maksymalnie 2 paragony, których łączna kwota wynosi 500 zł. 
 • Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą przez Sprzedawców RRmoto w terminie od 25.06.2022r do 11.07.2022r. w godzinach otwarcia sklepu.
 • Produkty, które znajdują się na paragonach uprawniających do udziału w konkursie nie podlegają zwrotowi.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne wykorzystanie materiałów zgłoszonych pod postem konkursowym przez RRmoto.pl.

§ 3. NAGRODY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Nagrodą w Konkursie są:
  Pobyt W HOTELU GREEN MOUNTAIN - 3 dni *
  Kask HJC F70 SPIELBERG RED BULL RING RED
  2 x Kurtka SHIMA DRIFT
  5 x Plecak SHIMA AYRO
  Rękawice SECA X-STRETCH
  10 x Zestaw chemii motocyklowej MUC OFF / S100
 • Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju
 • Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakiekolwiek inne nagrody.
 • Zadanie konkursowe jest następujące:
  “Zrób zakupy za min. 500 zł od 25.06.2022 do 11.07.2022  i wypełnij formularz konkursowy.
 • Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 • Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, w tym dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych jak i osobistych h osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być powszechnie uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej pracy konkursowej, w szczególności w przypadku:
  a) zawarcia w pracy konkursowej wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
  b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
  c) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do pracy konkursowej i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie.
 • Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie konkursowe, zostanie wyłonionych 20 laureatów.
 • W celu oceny nadesłanych odpowiedzi oraz wyłonienia laureatów Organizator powołuje komisję, zwane dalej “Komisja”. Komisja będzie czuwała nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz nad wyłonieniem laureatów. W skład Jury wchodzi 2 przedstawicieli Organizatora.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do siedmiu dni po zakończeniu konkursu.
 • Nagrody zostaną wysłane/przekazane w terminie do 10 dni roboczych.
 • W przypadku wygranej w Konkursie, laureat przekaże Organizatorowi dane niezbędne do wydania mu nagrody na adres e-mail: marketing@rrmoto.pl. Laureaci zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem w celu dokonania ustaleń w zakresie wydania nagrody.
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na wysokość nagrody, przychód laureata nie podlega ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 4. REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 • Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku RRmoto.pl” 
 • Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.5. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania do zmiany do treści Konkursu w trakcie jego trwania, jednakże żadna zmiana nie może w jakikolwiek wpłynąć negatywnie na wszelkie prawa lub uprawnienia uczestników, które zostały im przyznane w pierwotnej wersji regulaminu Konkursu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

§ 5. PRAWA DO PRAC KONKURSOWYCH

 • Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w stosunku do utworów zawartych w pracach konkursowych
 • Udzielenie licencji Organizatorowi na korzystanie zgodnie z ustępem 1 powyżej przez Uczestnika następuje w chwili wydania nagrody.
 • Z chwilą przystąpienia przez każdego Uczestnika do konkursu (tj. opublikowania na portalu Instagram zdjęcia konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu), Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej w zakresie wykorzystania ich na stronie internetowej organizatora oraz na mediach społecznościowych RRmoto.pl (tj. publiczne udostępnianie tak aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Głównym Administratorem danych osobowych w spółkach pod marką “RRmoto” jest RRmoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 9562380490 (zgodnie z umową o współadministrowaniu na podstawie art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r .- dostęp do treści umowy wraz z wykazem administratorów w siedzibie Głównego Administratora), ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń, email:biuro@rrmoto.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziecie Państwo pod adresem: https://rrmoto.pl/ 
 • Dane będą służyły:
  a) do realizacji Konkursu - przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  b)w celu wykonania obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna: obowiązek prawny) - przez czas wymagany prawem,
  c) w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z udziałem w konkursie,
  d) w celu wykazania zgodności z prawem  – przez czas, przez który może być na nas nałożona kara za niezgodność z prawem
 • Dane osobowe, jak imię, nazwisko, e-mail, adres kontaktowy mogą być przekazywane innym podmiotom:
  a) podwykonawcom, działającym w imieniu RRmoto.pl, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego, organizacji konkursu oraz obsługi przesyłania nagród,
  b) innym administratorom działającym we własnym imieniu takim jak podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe.
 • Uczestnik konkursu ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem.
 • Uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, gdy podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes RRmoto Sp. z o.o. , a także gdy są one przetwarzane w celu marketingowym. 
 • Ponadto Uczestnik ma prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez RRmoto.pl Łukasz Michalski
  b) sprostowania (poprawiania) danych,
  c) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  d) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez RRmoto Sp. z o.o. lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
 • Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Uczestnik, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
 • Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2022 r. 
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 • Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
pixel